Regulamin sklepu internetowego pablos.pl

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Nabywców, ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę – Producenta.
2. Sklep realizuje sprzedaż hurtową i detaliczną towarów za pośrednictwem sieci Internet na podstawie zamówień składanych w sposób, o którym mowa w regulaminie.
3. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

II. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
1. Sprzedawca-Producent – Pablos Paweł Pietrucha, ul. Krótka 17/1, 58-500 Jelenia Góra, NIP 611-147-54-94, który prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach Sklepu hurtowej i detalicznej sprzedaży towarów, zwany dalej Sprzedawcą.
2. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży, dostępny w domenie internetowej: www.pablos.pl
3. Użytkownik - użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.
4. Nabywca – użytkownik, będący konsumentem lub przedsiębiorcą, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży.
5. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22 1 kodeksu cywilnego)
6. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (art. 431 kodeksu cywilnego)
7. Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy rzeczy.
8. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.
9. Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m. in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.


III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. Użytkownik może korzystać ze Sklepu osobiście lub za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu, z uwzględnieniem postanowień zawartych w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 4.
2. Użytkownik może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.
3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Nabywcę nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzach, o których mowa w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 2 i 3. Dane podawane przez Nabywcę nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
4. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione z wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Użytkownikiem.
5. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w Sklepie.

IV. KORZYSTANIE ZE SKLEPU

1. Użytkownicy mają możliwość korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów, po dokonaniu rejestracji w Sklepie.
2. Rejestracja w Sklepie wymaga podania adresu poczty elektronicznej, a następnie danych osobowych, ewentualnie danych firmy oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
3. W przypadku, gdy rejestracja nie jest dokonywana osobiście przez Użytkownika, wówczas rejestracji może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania w jego imieniu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu (w tym rejestracji) oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków jako Nabywcy.
4. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Nabywcy podanych podczas rejestracji Nabywca powinien je zaktualizować przed zawarciem kolejnej Umowy, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie.
5. Z chwilą rejestracji, w Sklepie tworzone jest konto Nabywcy, stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Nabywcy oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami. W przypadku dokonywania kolejnych zakupów nie jest konieczne ponowne wprowadzanie danych.

V. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE – ZAWARCIE UMOWY

1. Nabywca ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie w trybie 24 godzin/7 dni w tygodniu/365 dni w roku z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień dotyczących przerw technicznych.
2. Przed złożeniem zamówienia, Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar, który zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Użytkownikowi agregację wybranych towarów przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów lub usuwanie ich z koszyka.
3. Po ostatecznym wyborze towarów przeznaczonych do zakupu, Użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. W formularzu składania zamówienia należy określić:
- adres dostawy
- sposób dostawy
- sposób płatności
4. Zamówiony towar będzie dostarczony pod adres wskazany zgodnie z postanowieniami powyższego ustępu.
5. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Użytkownika Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika.
6. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła Użytkownikowi informację o przyjęciu zamówienia (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podczas rejestracji. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.
7. Oferta może być odwołana przed zawarciem umowy, jeśli oświadczenie o odwołaniu zostało wysłane do Sprzedawcy przed wysłaniem przez niego informacji o przyjęciu zamówienia (przyjęcie oferty).

 

VI. ZAPŁATA CENY

1. Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę towary (cena oraz koszty dostawy) są dokonywane w następujących formach: przelewem bankowym, czekiem, za pobraniem lub gotówką w siedzibie firmy. W przypadku wyboru sposobu płatności w formie przelewu bankowego, w tytule należy podać numer zamówienia, który został podany w informacji o przyjęciu zamówienia wysłanej pocztą elektroniczną.

2. W przypadku wyboru sposobu płatności w formie czeku, akceptowaną walutą jest polski złoty. Po potwierdzeniu zamówienia, zostaną wyświetlone dane odbiorcy oraz jego adres.
3. W przypadku sprzedaży hurtowej, warunkiem rozpoczęcia realizacji zamówienia jest dokonanie przedpłaty za zamówiony towar, po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia, przelewem na rachunek bankowy.
4. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług VAT w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru do Użytkownika podane są odrębnie.
5. Nabywca dokonuje zakupu towaru według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian cen prezentowanych towarów. Zastrzega również prawo do usuwania i dodawania prezentowanych towarów, wprowadzania, odwoływania, jak i zmian akcji promocyjnych w dowolnym momencie. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych oraz złożonych.

VII. DOSTAWA

1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę.
2. Faktura VAT zostanie dostarczona wraz z dostawą towarów.
3. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towary nie są dostępne, niezwłocznie zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.
4. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Nabywcy – np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Nabywcy w miarę możliwości odbiór towaru ze wskazanego miejsca np. siedziby Sprzedawcy, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania Nabywcy towaru.
5. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy. Średni czas oczekiwania na realizację zamówienia w Polsce wynosi około 2-3 dni robocze.
6. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.
7. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.


VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące Umowy.
2. Reklamację można składać pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pablos@post.pl lub osobiście w siedzibie Sprzedawcy. Reklamacja powinna zawierać:
a. imię, nazwisko, nazwę firmy, adres, adres e-mail Nabywcy,
b. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
c. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,
d. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację
3. Do pisma reklamacyjnego należy dołączyć kserokopię dostarczonej faktury VAT.
4. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego pocztą tradycyjną.
5. Koszty związane z postępowaniem reklamacyjnym pokrywa Sprzedawca.


 IX. ZWROTY

1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres: Pablos Paweł Pietrucha, ul. Krótka 17/1, 58-500 Jelenia Góra.
2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Pablos Paweł Pietrucha, ul. Krótka 17/1, 58-500 Jelenia Góra.
3. Koszty przesłania towaru są zwracane przez Sklep, ale jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

X. GWARANCJA

1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie internetowym objęte są gwarancją, której udziela Sprzedawca.
2. Okres i warunki oraz tryb zgłaszania roszczeń z tytułu gwarancji określa karta gwarancyjna, która dostarczana jest Kupującemu wraz z zamówionymi Produktami.

 

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, w tym Sklepu, a także dotyczących towarów prezentowanych w Sklepie. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.
2. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane – w niezbędnym i wymaganym zakresie - podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Nabywcą Umową, m. in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów lub podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.
3. Sprzedawca zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
4. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca przetwarza je gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Usługodawcę lub gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych, lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych Użytkownika innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.
5. Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.XII. PRZERWY TECHNICZNE

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami o charakterze siły wyższej.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zapytania można kierować na adres poczty elektronicznej pablos@post.pl
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Sprzedawca zobowiązuje się udostępniać nieprzerwanie informację o planowanej zmianie regulaminu w ciągu 14 dni przez planowaną zmianą na stronie internetowej Sklepu. Zmiana wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia zamieszczenia informacji w ww. trybie.
3. Zmiana Regulaminu nie dotyczy zamówień złożonych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
5. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.